global banners

500 câu đối chữ Hán - Việt (tập 3) - Đám Cưới, Đám Tang

Thứ tư - 25/07/2018 11:06
Trân trọng giới thiệu tới quý vị bộ sưu tập 500 câu đối chữ Hán - Việt

Do go My Nghe Hai Minh

 

 

201.-

鳳求凰百年樂事

男嫁女一代新風

Phượng cầu Hoàng bách niên lạc sự

Namgiá nữnhất đại tân phong.

Trăm năm vui việc Phượng cầu Hoàng

Một đời đổi mới nam cưới nữ.

202.-

紅葉題詩傳厚意

赤繩系足結良緣

Hồng diệp đềthi truyền hậu ý

Xích thằng hệtúc kết lương duyên.

Lá thắm đềthơtruyền ýkín

Chỉhồng chân buộc kết duyên lành.

203.-

花燭交心互勉志

英才攜手共圖強

Hoa chúc giao tâm hỗmiễn chí

Anh tài huềthủcộng đồcường.

Đuốc hoa lòng kết nên rèn chí

Tài giỏi tay trao quyết đến giầu.

204.-

破舊俗婚事簡辨

樹新風致富爭先

Phá cựu tục hôn sựgiản biện

Thụtân phong chíphútranh tiên.

Bỏtục xưa, cưới xin đơn giản

Nêu gương mới, lầm giầu làđầu.

205.-

柳暗花明春正半

珠聯碧合影成雙

Liễu ám hoa minh xuân chính bán

Châu liên bích hợp ảnh thành song.

Liễu rậm hoa tươi, xuân mới nửa

Châu liền thành chuỗi, ảnh thành đôi.

206.-

宜國宜家新婦女

能文能武好男儿

Nghi quốc nghi gia tân phụnữ

Năng văn năng vũ hảo nam nhi

Thuận nước, thuận nhà, phụnữmới

Hay văn, hay vũ, nam nhi tài.

207.-

婚締自由移舊俗

禮行平等樹新風

Hôn đếtựdo, bỏtục xưa

Lễhành bình đẳng thụthân phong

Hôn nhân tựdo, bỏtục xưa

Giao tiếp bình đẳng, nêu gương mới.

208.-

勤勞手足患懮少

恩愛夫妻歡樂多

Cần lao thủtúc hoạn ưu thiểu

Ân ái phu thê hoan lạc đa

Lao động chân tay, lo lắng ít

Ái ân chồng vợ, sướng vui nhiều.

209.-

百年恩愛雙心結

千里姻緣一線牽

Bách niên ân ái song tâm kết

Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên.

Trăm năm ân ái, hai lòng buộc

Ngàn dặm nhân duyên, một sợi ràng.

210.-

愛貌愛才尤愛志

知人知面更知心

Ái mạo ái tài vưu ái chí

Tri nhân tri diện cánh tri tâm.

Yêu vẻ, yêu tài, càng yêu chí

Biết người, biết mặt, lại biết lòng.

211.-

作婦須知勤儉好

治家應教紫孫賢

Tác phụtu tri cần kiệm hảo

Trịgia ưng giáo tửtôn hiền.

Làm vợnên hay cần kiệm giỏi

Trịnhàphải dạy cháu con hiền.

212.-

詩詠河洲鳩喜集

經傳桂里鳳和鳴

Thi vịnh hàchâu cưu hỉtập

Kinh truyền quếlýPhượng hoàminh.

Thơvịnh bãi sông cưu đến họp

Kinh truyền rừng quếPhượng cùng kêu.

213.-

相親相愛青春永

同德同心幸福長

Tương thân tương ái thanh xuân vĩnh

Đồng đức đồng tâm hạnh phúc trường

Tương thân, tương ái, thanh xuân mãi

Đồng đức, đồng tâm, hạnh phúc dài.

214.-

容貌心齡雙俊秀

才華事業兩風流

Dung mạo tâm linh song tuấn tú

Tài hoa sựnghiệp lưỡng phong lưu

Dung mạo, tâm hồn, đôi tuấn tú

Tài hoa, sựnghiệp, cặp phong lưu.

215.-

互敬互愛互相學習

同德同心同建家庭

Hỗkính hỗái hỗtương học tập

Đồng đức đồng tâm đồng kiến gia đình.

Lẫn kính, lẫn yêu, lẫn giúp học tập

Cùng đức, cùng lòng, cùng xây gia đình.

216.-

同心同德美滿夫婦

克儉克勤幸福鴛鴦

Đồng tâm đồng đức mỹmãn phu phụ

Khắc kiệm khắc cần hạnh phúc uyên ương.

Cùng lòng, cùng đức, vợchồng mỹmãn

Biết cần, biết kiệm hạnh phúc uyên ương.

217.-

恩愛夫妻情似青山不老

幸福半侶意如碧水長流

Ân ái phu thê tình tựthanh sơn bất lão

Hạnh phúc bất lữýnhưbích thủy trường lưu

Ân ái vợchồng, tình tựa non xanh trẻmãi

Hạnh phúc đôi lứa, ýnhưnước biếc chảy hoài.

218.-

男尊女女尊男男幫助

夫敬妻妻敬夫夫德妻賢

Namtôn nữnữtôn nam nam bang nữtrợ

Phu kính thê thê kính phu phu đức thêhiền.

Namtrọng nữnữtrọng nam nam giúp nữđỡ

Chồng kính vợ, vợkính chồng chồng đức vợhiền.

219.-

惟求愛永恒一生同伴侶

但愿人長九千里共嬋娟

Duy cầu ái vĩnh hằng nhất sinh đồng bạn lữ

Đản nguyện nhân trường cửu thiên lýcộng thiền quyền.

Mong tình yêu vĩnh hằng, một đời cùng đôi lứa

Muốn người lâu hưởng thọ, ngàn dặm với thiền quyên.

220.-

鳥語花香仲春一幅天然畫

賓歡主樂嘉客滿堂錦上花

Điểu ngữhoa hương xuân nhất bức thiên nhiên hoạ

Tân hoan chủlại gia khách mãn đường cẩm thượng hoa.

Chim hót, hoa hương, một bức thiên nhiên xuân vẽ

Khách vui, chủsướng đầy nhàrực rỡgấm hoa.

221.-

鴛鴦對舞

鸞鳳和鳴

Uyên ương đối vũ

Loan phượng hoàminh

Uyên ương múa đôi

Loan phượng hoàtiếng.

222.-

月圓花好

鳳舞龍飛

Nguyệt viên hoa hảo

Phượng vũlong phi

Trăng tròn hoa rất đẹp

Phượng múa rồng bay.

223.-

男婚女嫁

夫德妻賢

Namhôn nữgiá

Phu đức thêhiền

Trai cưới gái gả

Chồng đức vợhiền.

224.-

志同道合

意厚情長

Chí đồng đạo hợp

ý  hậu tình trường.

Chí cùng ý hợp

Ý  sâu tình dài.

225.-

東風入戶

喜氣盈門

Đông phong nhập hộ

Hỉkhídoanh môn

Gió đông vào nhà

Khí lành đầy cửa.

226.-

志同道合

花好月圓

Chí đồng đạo hợp

Hoa hảo nguyệt viên.

Chí cùng đạo hợp

Hoa rất đẹp trăng tròn.

227.-

椿影已隨雲氣散

鵑聲猶帶月光寒

Xuân ảnh dĩtuỳvân khítán

Quyên thanh do đới nguyệt quang hàn.

Xuân ảnh đãtheo cùng vân khí

Quyên thanh nhưlạnh quyện trăng quang.

228.-

花樂萱幃春去早

光寒婺宿夜來沈

Hoa lạc huyên vi xuân khứtảo

Quang hàn vụtúc dạlai trầm.

Hoa rụng màn huyên xuân đi sớm

Quang hàn sao vụtối đến chìm.

229.-

寶婺雲迷粧閣冷

萱花霜萎繡幃寒

Bảo vụvân mêtrang các lãnh

Huyên hoa sương uỷtúvi làn.

Sao quí mây mờtrang các lạnh

Hoa huyên sương giádệt màn hàn.

230.-

萱謝北堂寒霧鎖

婺沈西海暮煙封

Huyên tạbắc đường hàn vụtoả

Vụtrầm tây hải mộyên phong.

Huyên dã bắc đường sương lạnh khóa

Vụchìm tây hải khói chiều phong.

CÂU ĐỐI PHÚNG VIẾNG ĐÁM TANG

231.-

椿樹早凋悲未已

萱花纔殞痛何如

Xuân thụtảo điêu bi vịdĩ

Huyên hoa tài vẫn thống hànhư

Xuân thụsớm khôđau chưa dứt

Huyên hoa lại rụng xót làm sao.

232.-

萱草香凋春日暮

婺星光掩夜雲陰

Huyên thảo hương điêu xuân nhật mộ

Vụtinh quang yểm dạvân âm.

Cỏhuyên hương nhạt ngày xuân muộn

Sao Vụquang che mây tối đêm.

233.-

杳杳雙親無後見

哀哀兩字那堪聞

Liểu liểu song thân vôphục kiến

Ai ai lưỡng tựnákham văn.

Vắng lặng song thân không còn thấy

Thảm thương hai chữluống kham nghe.

234.-

萱花既隕山河黯

椿樹旋枯日月昏

Huyên hoa ký vẫn sơn hàảm

Xuân thụtoàn khônhật nguyệt hôn.

Huyên hoa đã rụng sơn hàám

Xuân thụtoàn khônhật nguyệt đen.

235.-

夢游蝴蝶飛雙影

血洒杜鵑泣思親

Mộng du hồđiệp phi song ảnh

Huyết sái đỗquyên khấp tứthân.

Giấc mơhồđiệp bay đôi bóng

Máu ứa đỗquyên khóc mẹcha.

236.-

臨深履薄言猶在

諭志承歡養未能

Lâm thâm lý bạc ngôn do tại

Dụchíthừa hoan dưỡng vịnăng.

“Vực sâu băng mỏng”câu còn đó(1)

Lời dạy thuận vui buổi dưỡng đâu.

237.-

雨催玉樹終天恨

雲暗竹林兩地悲

Vũ thôi ngọc thụchung thiên hận

Vân ám trúc lâm lưỡng địa bi.

Mưa dồn ngọc thụchung trời hận

Mây ám trúc lâm lưỡng đất bi.

238.-

愁繫竹林畔

淚彈荊樹邊

Sầu hệtrúc lâm bạn

Lệđàn kinh thụbiên

Sầu buộc bờrừng trúc

Lệđàn bên khóm gai.

239.-

不圖花萼終聯集

何忍雁行各自飛

Bất đồhoa ngạc chung liên tập

Hà nhẫn nhạn hàng các tựphi.

Nào ngờhoa cạnh lìa khỏi khóm

Sao nỡnhạn bầy lẻtựbay.

240.-

祇道荊庭常聚首

寧知雁陣條離群

Chi đạo kinh đình thường tụthủ

Ninh tri nhạn trận điều ly quần.

Chỉnói sân gai thường tụhội

Nào hay bầy nhạn lại ly đàn.

241.-

雁陣霜寒悲折翼

鴻原露冷痛孤飛

Nhạn trận sương hàn bi chiết dực

Hồng nguyên lộlãnh thống côphi.

Nhạn thếsương sa đau gẫy cánh

Hồng đàn mây lạnh xót lẻbay.

242.-

原土春深鶺鴒音斷雲千里

林稍夜寂鴻雁聲哀月一輪

Nguyên thổxuân thâm, tích linh âm đoạn vân thiên lý

Lâm sảo dạtịch, hồng nhạn thanh ai nguyệt nhất luân.

Đất phẳng xuân sâu, tích linh(1) âm đứt, mây nghìn dặm;

Rừng thưa đêm vắng, hồng nhạn thanh buồn, nguyệt một vầng.

243.-

詩夢阻殘芳草野

壎聲吹落紫荊花

Thi mộng trởtàn phương thảo dã

Huyên thanh xuy lạc tửkinh hoa.

Giấc mộng thơngăn tàn cỏnội

Tiếng huyên(1) thổi lại lạc hoa gai.

244.-

薤露興歌刑永隔

鶺鴒抱痛淚空垂

Giới lộhưng ca hình vĩnh cách

Tích linh bão thống lệkhông thùy.

Giới lộ(2) nổi lên hình cách biệt

Tích linh (3) thống thiết lệrơi hoài.

245.-

北望鴒原千里遠

南來應侶半行孤

Bắc vọng linh nguyên thiên lýviễn

Namlai nhạn lữbán hàng cô.

Bắc ngóng cánh chim xa nghìn dặm

Namvềbầy nhạn lẻnửa hàng.

246.-

藍田種玉緣何淺

青鳥傳音去不還

Long điền chủng ngọc duyên hàthiển

Thanh điểu truyền âm khứbất hoàn.

Lam Điền(4) loài ngọc duyên sao mỏng;

Thanh điểu(5) truyền âm khuất chẳng về.

247.-

甘苦共嘗情曷極

幽明永隔痛何如

Camkhổcộng thường tình hạt cực

U minh vĩnh cách thống hànhư

Ngọt đắng sẻchia, tình sao cực

U minh vĩnh cách, xót nhường bao.

248.-

獨鶴愁悲雙鳳管

孤鸞哀斷七絃琴

Độc hạc sầu bi song phượng quản

Cô lo ai đoạn thất huyền cầm.

Hạc lẻsầu bi đôi ống quyển

Loan cô đứt đoạn bẩy dây đàn.

249.-

紅墻銀漢途難越

碧海青天怨有餘

Hồng tường Ngân Hán đồnan việt

Bích hải thanh thiên oán hữu dư.

Tường hồng Ngân Hán đường khôn vượt

Bểbiếc thanh thiên oán cóthừa.

250.-

哭爾三年髮白

愁余五夜燈青

Khốc nhĩtam niên phát bạch

Sầu du ngũdạđăng thanh.

Khóc em ba năm tóc bạc

Sầu anh ngũdạ(1) đèn xanh.

251.-

菱鏡影孤哉慘聽秋封吹落葉

錦機聲寂矣愁看夜月照空幃

Lăng kính ảnh côtai, thảm thính thu phong xuy lạc diệp

Cẩm cơthanh tịch hĩ, sầu khan dạnguyệt chiếu không vi.

Gương kính bóng lẻthay, thảm thấm gióthu bay lárụng

Gấm khung thanh lặng vậy, oán nhìn trăng giãi chiếu màn không.

252.-

家累總無依卿從此去擔了矣

世情多不測我自今來喚奈何

Gia lụy tổng vôy, khanh tòng thửkhửđảm liễu hĩ

Thếtình đa bất trắc, ngãtựkim lai hoán nại hà.

Gia hệthẩy trông nhờ, nàng đi bỏlại đây gánh nặng

Thếtình đa bất trắc, ta từnay nào biết gọi ai.

253.-

南極輝沈空太息

東床望斷失瞻依

Namcực huy trầm không thái tức

Đông sàng vọng đoạn thất chiêm y.

Namcực(1) mờchìm đành an nghỉ

Đông sàng(2) dứt đoạn mất trông nhờ.

254.-

丈人峰屺瞻如昨

半子情灰帳在茲

Trượng nhân phong dĩchiêm nhưtạc

Bán tửtình khôi trướng tại tư.

Đỉnh non nhạc phụtrông nhưtạc

Tình cảm rểcon xót tựđây.

255.-

峰頂丈人嗟已矣

膝前半子痛何如

Phong đính trượng nhân ta dĩhĩ

Tất tiền bán tửthống hànhư.

Nhạc phủđỉnh non ôi đãkhuất

Rểcon trước gối tủi nhường bao.

256.-

丁年痛入黃泉路

年夜驚頹太嶽峰

Đinh niên thống nhập hoàng tuyền lộ

Niên dạkinh đồi thái nhạc phong.

Tráng niên khổnỗi hoàng tuyền(1) đến

Bán dạkinh hồn thái nhạc(2) suy.

257.-

圯上罔聞呼小子

雪中空想見先生

Bĩ thượng võng văn hôtiểu tử

Tuyết trung không tưởng kiến tiên sinh.

Chẳng còn nghe thầy hôtiểu tử

Tưởng hoài trong tuyết thấy tiên sinh.

258.-

青氈席冷思模範

絳帳庭空憶管絃

Thanh chiên tịch lãnh tưmôphạm

Giáng trướng đình không ức quản huyền.

Chăn xanh chiếu lạnh suy khuôn mẫu

Trướng đỏsân không nhớsáo đàn.

259.-

面命只今無一語

心喪未可短三年

Diện mệnh chỉkim vônhất ngữ

Tâm tang vịkhảđoản tam niên.

Trước mặt đến nay không một ngữ

Tang lòng chưa thểtrọn ba năm.

260.-

影落青松裏

神留絳帳中

Ảnh lạc thanh tùng lý

Thần lưu giáng trướng trung.

Hình ảnh lạc trong tùng xanh

Tinh thần lưu giữa trướng đỏ.

261.-

綠水青山長送月

碧雲紅樹不勝愁

Lục thủy thanh sơn trường tống nguyệt

Bích vân hồng thụbất thăng sầu.

Nước biếc non xanh dài đưa nguyệt

Cây hồng mây thắm chẳng thiết sầu.

262.-

翠色和雲籠夜月

玉容帶雨泣春風

Thúy sắc hoàvân lung dạnguyệt

Ngọc dung đới vũkhấp xuân phong.

Sắc biếc hoàvân lồng đêm nguyệt

Mặt hoa ngấn lệkhóc gióxuân.

263.-

春風十載交情舊

夜雨三秋別恨多

Xuân phong thập tải giao tình cựu

Dạvũtam thu biệt hận đa.

Gió xuân thập tải giao tình cũ

Mưa tối tam thu biệt hận nhiều.

264.-

雲鎖巫山人不見

月明仙嶺鶴歸來

Vân toảVu Sơn nhân bất kiến

Nguyệt minh tiên lĩnh hạc qui lai.

Mây khoá Vu Sơn(1) người chẳng thấy;

Trăng soi Tiên Lĩnh(2) hạc bay về.

265.-

春影已隨殘月去

桂香猶逐好風來

Xuân ảnh dĩtùy tàn nguyệt khứ

Quếhương do trục hảo phong lai.

Xuân ảnh đãtheo trăng xếbóng

Quếhương còn đuổi giólành đi.

266.-

推殘玉樹三更雨

促殞瓊花五夜風

Suy tàn ngọc thụtam canh vũ

Xúc vẫn quỳnh hoa ngũdạphong.

Héo khô cây ngọc tam canh gió

Tàn tạhoa quỳnh ngũdạmưa.

267.-

自昔文章誇霧隱

而今意氣仰雲模

Tựtích văn chương khoa vụẩn

Nhi kim ý khí ngưỡng vân mô.

Từtrước văn chương khoa vụẩn(1)

Mà nay ý khí ngưỡng vân mô(2).

268.-

三月雨催椿樹老

五更風促杜鵑啼

Tam nguyệt vũthôi xuân thụlão

Ngũ canh phong xúc đỗquyên đề.

Mưa ba tháng giục cây xuân lão

Gió năm canh đòi tiếng quốc kêu.

269.-

月臨椿樹渾無影

風送杜鵑卻有聲

Nguyệt lâm xuân thụhồn vôảnh

Phong tống đỗquyên khước hữu thanh.

Trăng soi xuân thụmờkhông ảnh,

Gió tiễn đỗquyên lại cóthanh.

270.-

何知一夢飛蝴蝶

竟使千秋泣杜鵑

Hà tri nhất mộng phi hồđiệp

Cánh sửthiên thu khấp đỗquyên.

Biết đâu một giấc bay hồđiệp

Đểkhiến nghìn thu khóc đỗquyên.

271.-

倚門人去三更月

泣杖兒悲五夜寒

Ỷ  môn nhân khứtam canh nguyệt

Khấp trượng nhi bi ngũdạhàn.

Tựa cửa người đi tam canh nguyệt

Già sầu trẻtủi ngũdạhàn.

272.-

明月山頭思古道

清風江上想芳型

Minh nguyệt sơn đầu tưcổđạo

Thanh phong giang thượng tưởng phương hình.

Trăng soi đỉnh núi mơđạo cũ

Gió thổi trên sông tưởng mẫu hình.

273.-

大雅云亡綠水青山誰作主

老成凋謝落花啼鳥總傷神

Đại nhãvân vong, lục thủy thanh sơn, thùy tác chủ

Lão thành điêu tạ, lạc hoa đềđiểu, tổng thương thần.

Bậc đại nhã(1) chẳng còn, núi biếc sông xanh ai làm chủ,

Người lão thành(2) khôhéo, chim kêu hoa rụng thẩy đau lòng.

274.-

掛劍若為情黃菊花開人去後

思君在何處白楊秋凈月明時

Quải kiếm nhược vi tình, hoàng cúc hoa khai nhân khứhậu

Tưquân tại hàxứ, bạch dương thu tịnh nguyệt minh thời.

Treo kiếm thuận theo tình, cúc vàng hoa nởkhi người khuất

Nhớông nơi đâu ngụ, dương trắng tiết thu buổi tròn trăng.

275.-

懿德傳諸鄉里口

賢慈報在子孫身

Ý đức truyền chưhương lýkhẩu

Hiền từbáo tại tửtôn thân.

Đức hạnh truyền đi nhiều làng xã

Hiền tài báo đáp khắp cháu con.

276.-

瓊簫響寂三千界

玉鏡粧空十二樓

Quỳnh tiêu hưởng tịch tam thiên giới

Ngọc kính trang không thập nhịlâu

Vắng lặng quỳnh tiêu tam thiên giới(1)

Quạnh hưu gương ngọc thập nhịlâu(2).

277.-

恚質蘭姿歸閬苑

瓊林玉樹繞庭階

Huệchất lan tưqui lãng uyển

Quỳnh lâm ngọc thụnhiễu đình giai.

Huệrất đẹp lan thơm vềlãng uyển(3),

Rừng quỳnh cây ngọc quẩn sân thềm.

278.-

駕鶴九霄懷素履

乘鸞三島憶芳蹤

Giá hạc cửu tiêu hoài tốlý

Thừa loan tam đảo ức phương tung.

Cưỡi hạc bay chín tầng in hài cũ

Theo loan vềba đảo nhớgót xưa.

279.-

長留壺範型千古

自有龍章報九泉

Trường lưu hồphạm hình thiên cổ

Tựhữu long chương báo cửu tuyền.

Khuôn mẫu còn lưu hình thiên cổ

Long chương(1) tựcóbáo cửu tuyền.

280.-

貞靜擬歌黃髮頌

逍遙竟去白雲天

Trinh tĩnh nghĩ ca hoàng phát tụng

Tiêu dao cánh khứbạch vân thiên.

Trinh tiết đắn đo mừng hoàng phát(2)

Tiêu dao chung cục ngưỡng bạch vân(3).

281.-

懿德難忘流淚血

慈恩未報饒愁腸

Ý  đức nan vong lưu lệhuyết

Từvân vịbáo nhiễu sầu trường.

Đức hạnh khóquên lưu huyết lệ

Ân từchưa báo khổtâm sầu.

282.-

子息祗依青鬢母

孫枝還賴白頭人

Tửtức chi y thanh mấn mẫu

Tôn chi hoàn lại bạch đầu nhân.

Con gốc nương nhờxanh tóc mẹ(4),

Cháu cành trông cậy trắng đầu ông(5).

283.-

鶴馭瑤臺秋月冷

鵑啼玉砌隴雲飛

Hạc ngựgiao đài thu nguyệt lãnh

Quyên đềngọc thếlũng vân phi

Hạc ngựđài tiên trăng thu lạnh

Quyên kêu thềm ngọc áng mây bay.

284.-

靜夜鳥鳴悲月色

長年雞警付花塵

Tĩnh dạđiểu minh bi nguyệt sắc

Trường niên kêcảnh phóhoa trần

Đêm lặng chim kêu sầu sắc nguyệt

Năm dài gà gáy mặc bụi hoa.

285.-

女宗靡依痛深戚里

母範何恃淚滴慈為

Nữtông mịy thống thâm thích lý

Mẫu phạm hàthịlệtrích từvi.

Dâu hiền thôi hết cậy, đau đớn thâm tình thích lý(1)

Mẹthảo chẳng còn nhờ, lệrơi lãchãtừvi(2).

286.-

青信來王母歸時環珮冷

玉簫聲斷秦娥去後鳳樓空

Thanh điểu tín lai, Vương Mẫu qui thời hoàn bội lãnh

Ngọc tiêu thanh đoạn, Tần nga khứhậu phượng lầu không.

Thanh điểu truyền tin, Vương Mẫu(3) vềrồi, vòng ngọc lạnh

Ngọc tiêu đứt đoạn, Tần nga(4) ly biệt, phượng lầu không.

287.-

柏操千磨無改翠

松齡百劫有餘青

Bách tảo thiên ma vôcải thúy

Tùng linh bách kiếp hữu dưthanh.

Bách dẫu nghìn mài không đổi thắm

Tùng già trăm kiếp vẫn thừa xanh.

288.-

北苑花飛寒繐帳

西窗月落冷深閨

Bắc uyển hoa phi hàn huệtrướng

Tây song nguyệt lạc lãnh thâm khuê.

Uyển bắc(1) hoa bay màn trướng lạnh

Song tây(2) nguyệt lặn chốn khuêmờ.

289.-

形單影隻經三世

志潔行芳越百年

Hình đơn ảnh chích kinh tam thế

Chí khiết hành phương việt bách niên.

Hình đơn bóng lẻqua tam thế(3),

Chí sạch làm hay vượt bách niên.

290.-

靡他矢志扶黃口

惟此甘心到百頭

Mỵtha thỉchíphùhoàng khẩu

Duy thửcam tâm đáo bạch đầu.

Chí thềchẳng khác phùcon trẻ

Lòng quyết không sai đến bạc đầu.

291.-

節難移方鐵石

堅操不改耐冰霜

Hình tiết nan di phương thiết thạch

Kiên thao bất cải nại băng sương.

Vững chíkhôn dời niềm sắt đá

Kiên tâm chẳng cải mặc băng sương.

292.-

鸞分十載雲中舞

鶴別三更月下鳴

Loan phân thập tải vân trung vũ

Hạc biệt tam canh nguyệt hạminh.

Trong mây loan múa phân thập tải

Dưới nguyệt hạc kêu biệt tam canh.

293.-

獨鶴猶經深夜雪

孤鸞且耐永霄霜

Độc hạc do kinh thâm dạtuyết

Cô loan thảnại vĩnh tiêu sương.

Lẻhạc còn qua đêm sâu tuyết

Đơn loan lại chịu cảnh sương mây.

294.-

禪房冷靜三更月

文室虛明牛夜燈

Thiền phòng lãnh tĩnh tam canh nguyệt

Văn thất hưminh ngưu dạđăng.

Thiền phòng lạnh vắng tam canh nguyệt(1)

Văn thất quang không ngưu dạđăng(2).

295.-

流水行雲談貝葉

清風明月憶曇花

Lưu thủy hành vân đàm bối diệp

Thanh phong minhnguyệt ức đàm hoa.

Nước chẩy mây trôi đàm láquý

Gió lành trăng sáng tưởng hoa mờ.

296.-

彈指不聞花雨落

轉頭猶見月潭清

Đàn chỉbất văn hoa vũlạc

Chuyển đầu do kiến nguyệt đàm thanh.

Đàn ngọt chẳng nghe mưa hoa rụng

Ngoảnh đầu còn thấy nguyệt ao trong.

297.-

石上月光留化跡

瓶中連影散餘香

Thạch thượng nguyệt quang lưu hóa tích

Bình trung liên ảnh tản dưhương.

Trên đá trăng soi lưu dấu tích

Trong bình sen bóng tản hương thừa.

298.-

深院落藤花石不點頭龍不語

殘經凋貝葉香無飛篆磬無聲

Thâm viên lạc đằng hoa, thạch bất điểm, đầu long bất ngữ;

Tàn kinh điêu bối diệp, hương vôphi, triện khánh vôthanh.

Viện thẳm rụng hoa đằng, đáchẳng điểm, đầu rồng chẳng nói;

Kinh tàn xăm lá quí, hương không bay, triện khánh không thanh.

299.-

華表鶴歸留素影

玉屏仙去剩丹邱

Hoa biểu hạc qui lưu tốảnh;

Ngọc bình tiên khứthặng đan khưu.

Hoa nổi hạc vềlưu ảnh lụa;

Bình ngăn tiên vắng lẻgòđan(1).

300.-

風過林空花滿地

丹成爐在火無煙

Phong quá lâm không hoa mãn địa;

Đan thành lô tại hỏa vôyên.

Gió qua rừng trống hoa mãn địa(2);

Đan thành lò tại hỏa vôyên(3).

 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH VÀ GIA ĐÌNH: MẠNH KHỎE - PHÚ QUÝ THỌ KHANG NINH

 • Đồ Thờ Hải Mạnh

  số 63 đường 25m Thanh Liệt, Hà Nội

  ĐT: 0913.870.861 , Email : dothohaimanh.vn@gmail.com

  https://dothogiadinh.vn , www.fb.com/dothohanoi

  Quý khách có thể bấm vào các đường dẫn sau đây để xem các bài chuyên san khác có nội dung liên quan:

  Sơ đồ và cách bài trí bàn thờ gia tiên

  Video hướng dẫn cách bài trí bàn thờ gia tiên

  Lập và trang trí bàn thờ Tổ, bàn thờ chi, bàn thờ Vọng, bàn thờ người mới mất, bàn thờ bà cô ông mãnh

  Bàn thờ tổ tiên - nét văn hóa của dân tộc Việt Nam

  Bàn  thờ Phật - Bàn thờ Gia Tiên trong nhà

  Cách sắp xếp bàn thờ như thế nào là đúng

  Cách đặt ảnh thờ

  Tại sao lại Nam Tả - Nữ Hữu

  Giải đáp thắc mắc về bàn thờ gia tiên trong gia đình người Công Giáo

  Cách sắp xếp Tượng thờ Thiên Chúa trong gia đình

  Bàn thờ Thần Tài và Ông Địa

  Thế nào là Hoành Phi

  Chữ trên hoành phi

  Thế nào là Câu Đối

  Câu đối hay, câu đối trên bàn thờ gia tiên

  500 câu đối Hán-Việt (Tập 1) 

 • 500 câu đối Hán-Việt (Tập 2) 

 • 500 câu đối Hán-Việt (Tập 3) 

 • 500 câu đối Hán-Việt (Tập 4a) 

 • 500 câu đối Hán-Việt (Tập 4b) 

 • 500 câu đối Hán-Việt (Tập 5) 

 •  

Đồ gỗ Mỹ nghệ và Cây cảnh Nghệ thuật Hải Minh

Làng nghề 2 Hải Minh MỪNG NOEL 2013

Hải Minh hôm nay

Hải Minh một xã vùng giáo hào sảng tài hoa

Hải Minh đường tới rất đẹp giàu

Kèn đồng Phạm Pháo

Cầu Ngói chợ Lương

Bàn thờ Thiên Chúa

Nội thất Chùa Bái Đính - Ninh Bình

Nội thất Chùa Giàn - Hà Nội

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu về NukeViet

Giới thiệu khái quát NukeViet là một ứng dụng trên nền web có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Phiên bản đang được phát hành theo giấy phép phần mềm tự do nguồn mở có tên gọi đầy đủ là NukeViet CMS gồm 2 phần chính là phần nhân (core) của hệ thống NukeViet và nhóm chức năng quản trị nội...

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây