global banners

500 câu đối chữ Hán - Việt (tập 5) - Mừng Hỉ Sự

Thứ tư - 25/07/2018 11:06
Gửi tới quý vị bộ sưu tập 500 câu đối chữ Hán - Việt.

Đồ gỗ mỹ nghệ hải minh - Hải Hậu - Nam Định

CHÚC  MÙNG  HỈ  SỰ

401.-

盛世名才儲虎觀 

香幃雅奏葉笙鸞

Thịnh thế danh tài trừ hổ quán.

Hương vi nhã tấu diệp sinh loan.

Danh tài đời thịnh sẵn quan hổ.

Màn hương nhã nhạc nhịp sênh, loan. 


402.- 

連理枝頭騰鳳羽 

合歡筵上芹杯

Liên lý chi đầu đằng phượng vũ.

Hợp hoan diên thượng chước cần bôi.

Gắn bó đầu cành tung cánh phượng.

Chung vui trên tiệc rót ly cần.


 403.-

雀屏喜中穿楊手 

虎榜旋登折桂才

Tước bính hỷ trung xuyên dương thủ.

Hổ bảng toàn đăng chiết quế tài.

Bắn sẻ mừng tay xuyên lá liễu.

Bảng hổ khen tài quế bẻ cành.


404.- 

泮沼風流推吉士 

月宮消息問嫦娥

Phán chiểu phong lưu suy cát sỹ.

Nguyệt cung tiêu tức vấn thường nga.

Hồ rất đẹp phong lưu tôn kẻ sỹ.

Cung trăng tin tức hỏi hằng nga.

 405.-

詠雪佳人歡占鳳 

談經才子喜乘龍

Vịnh tuyết giai nhân loan chiếm phượng.

Đàm kinh tài tử hỷ thừa long.

Mừng chiếm phượng giai nhân vịnh tuyết.

Vui cưỡi rồng tài tử bàn kinh.


406.- 

早知天下無雙士 

獨人間第一春

Tảo tri thiên hạ vô song sỹ.

Độc chiếm nhân gian đệ nhất xuân.

Sớm hay thiên hạ vô song sỹ.

Mình chiếm nhân gian đệ nhất xuân.

 407.-

司馬三升榮國命 

玉蕭雙徹繞秦樓

Tư mã tam thăng vinh quốc mạnh.

Ngọc tiêu song triệt nhiễu tần lâu.

Tư mã ba lần vinh mạnh nước.

Ngọc tiêu hai giỏi hoạ lâu tần.


408.- 

明經筆舄春山媚 

博議才通學海深

Minh kinh bút tả xuân sơn mỵ.

Bác nghị tài thông học hải thâm.

Thông kinh bút tả non xuân rất đẹp.

Bàn rộng tài hay biển học sâu.

 409.-

解語花前思獻策 

明經案內羨吟梅

Giải ngữ hoa tiền tư hiến sách.

Minh kinh án nội tiễn ngâm mai.

Trước hoa giải nghĩa lo dâng sách.

Bên án thông kinh chuộng vịnh mai.

410.- 

明經喜試描眉筆 

博議欣賡詠絮才

Minh kinh hỷ thí miêu mi bút.

Bác nghị hân canh vịnh nhứ tài.

Thông kinh vui thử bút vẽ mày.

Bàn rộng mừng xem tài vịnh tuyết.

411.-

雲閣教佳人燈燭交輝經藉明時栽博議 

粧臺親國士淑才雙美繡奩香處載文章

Vân các giáo giai nhân đăng chúc giao huy kinh tịch minh thời tài bác nghị.

Trang đài thân quốc sỹ thục tài song mỹ tú liêm hương xứ tải văn chương.

Gác sách tiếp giai nhân, đèn đuốc dáng chưng, kinh sách gặp thời nên biết rộng.

Đài trang thân quốc sỹ, đức tài trọn vẹn, rèm thêu hương ngát tập văn chương.

 
412.-

萃吉慶於德門大登科小登科喜見名婚同濟美 

振芳徽於天府思恩進士歲進士行看黼黻永騰輝

Tuỵ cát khánh ư đức môn đại đăng khoa tiểu đăng khoa hỷ hiến danh hôn đồng tế mỹ.

Chấn phương huy ư thiên phủ ân tiến sỹ tuế tiến sỹ hành khan phủ phất vĩnh đằng huy.

Họp chúc mừng nơi cửa đức, đại đăng khoa tiểu đăng khoa, mừng thấy cả hai đều tốt rất đẹp.

Rạng danh thơm chốn phủ đệ, ân tiến sỹ tuế tiến sỹ, thử xem mũ áo mãi huy hoàng.413.- 

八歲佳人歡解語 

九齡才子試明經

Bát tuế giai nhân hoan giải ngữ.

Cửu linh tài tử thí minh kinh.

Tám tuổi giai nhân mừng giải ngữ.

Lên chín tài tử thử minh kinh.414.- 

巹合洞房方妙歲 

明經藝苑正髫年

Cẩn hợp động phòng phương diệu tuế.

Minh kinh nghệ uyển chính điều niên.

Động phòng hợp cẩn khi vừa lớn.

Vườn nghệ thông kinh tuổi trái đào.


 415.-

髫年喜協明經選 

幼歲欣瞻詠雪才

Điều niên hỷ hiệp minh kinh tuyển.

Ê u tuế hân chiêm vịnh tuyết tài.

Từng dự minh kinh khi để chỏm.

Đã tài vịnh tuyết lúc còn thơ. 416.-

芳名此日登天府 

花燭今宵映洞房

Phương danh thử nhật đăng thiên phủ.

Hoa chúc kim tiêu ánh động phòng.

Tiếng thơm ngày ấy nêu thiên phủ.

Hoa đuốc đêm nay sáng động phòng.


417.- 

雍宮擅藻推佳士 

繡閣摛崋貯麗人

Ung cung thiện tảo suy giai sỹ.

Tú các xi hoa trữ lệ nhân.

Cung đình mũ áo tôn giai sỹ.

Gác cao hoa lệ đợi giai nhân.


418.- 

名題鳳閣徽遠 

筆畫娥眉氣象新

Danh đề phượng các phương huy viễn.

Bút hoạ nga my khí tượng tân.

Tên nêu gác phượng, thơm còn mãi.

Bút vẽ mày ngài, vẻ mới thay.

 
419.-

辟雍池煖觀龍躍 

繡閣香浮聽鳳鳴

Tịch ung trì noãn quan long dược.

Tú các hương phù thính phượng minh.

Chốn thanh, ao ấm, xem rồng nhảy.

Gác rất đẹp, hương bay, nghe phượng kêu.

 

420.-

位列雍宮南北試 

當聯花燭室家宜

Vị liệt ung cung nam bắc thí.

Đường liên hoa chúc thất gia nghi.

Chỗ đứng cung đình xét nam bắc.

Nhà treo hoa đuốc rất đẹp cửa nhà.

421.- 

璧水輕飄紅葉句 

園橋垂愛綠衣郎

Bích thuỷ khinh phiêu hồng diệp cú.

Viên kiều thuỳ ái lục y lang.

Nước biếc nhẹ bay câu lá đỏ.

Cầu ngân lưu luyến chàng áo xanh.

422.- 

園橋門外紅葉句 

銀燭臺前白雪詩

Viên kiều môn ngoại hồng diệp cú.

Ngân chúc đài tiền bạch tuyết thi.

Trước cồng cầu ngân câu lá đỏ.

Trên lầu thơ tuyết dưới đuốc hoa.

 423.-

雍門桃李恩初屋 

繡閣笙簧調水諧

Ung môn đào lý ân sơ ốc.

Tú các sinh hoàng điệu thuỷ hài.

Cửa cung đào mận, ơn vừa thấm.

Gác rất đẹp sinh hoàng, điệu mới hoà.

424.- 

佳兒桂婦聯佳氣 

大德大年表大廷

Giai nhi giai phụ liên giai khí.

Đại đức đại niên biểu đại đình.

Con hay cha hay, lắm vẻ hay.

Đức lớn tuổi lớn, sân triều lớn.

 425.-

當夏佳兒歡合巹 

來秋乃祖樂含飴

Đương hạ giai nhi hoan hợp cẩn.

Lai thu mãi tổ lạc hàm di.

Hạ tới con trai vui hợp cẩn.

Thu sau lên nội ngậm đường nha.

 426.-

此日家冠尊醮命 

他年繩武有英人

Thử nhật gia quan tôn tiếu mạnh.

Tha niên thằng vũ hữu anh nhân.

Ngày ấy đội mũ rượu vâng mệnh.

Năm sau nối nghiệp có anh tài.

427.- 

肖子良緣眉試畫 

阿翁喜色耳何聾

Tiêu tử lương duyên my thí hoạ.

A ông hỷ sắc nhĩ hà lung.

Con nhỏ vui duyên thử vẽ mày.

Ông già mừng rỡ nên tai điếc.

428.- 

序列三偕孫娶媳祥開四葉子為翁 

Tự liệt tam giai tôn thú tức.

Tương khai tứ diệp tử vi ông.

Tính đã ba đời cháu lấy vợ.

Mừng xem tứ đại con lên ông.

429.- 

喜值三秋陳醮席 

旋覘四代舞斑衣

Hỷ trị tam thu trần tiếu tịch.

Toàn chiêm tứ đại vũ ban y.

Mừng đã ba thu bày tiệc rượu.

Ngoái xem tứ đại múa áo hoa.

 430.-

王父詒謀聯冠命 

嫡孫衍慶顯弧門

Vương phụ di mưu liên quán mạnh.

Đích tôn diễn khánh hiển hồ môn.

Vương phụ lo toan làm kẻ cả.

Đích tôn mừng thọ rạng cung dâu.

431.- 

鳳卜已酬王父願 

熊祥早葉太人占

Phượng bốc dĩ thù vương phụ nguyện.

Hùng tường tảo diệp thái nhân chiêm.

Đoán phượng xem ra vừa ý bố.

Điềm hùng chừng đã sớm theo ông

 
432.-

崋堂初詠雎麟甸 

繡閣新編博議書

Hoa đường sơ vịnh thư lân điện.

Tú các tân biên bác nghị thư.

Nhà hoa vừa vịnh nội thư lân.

Gác rất đẹp mới biên sách bác nghị.

 

433.-

崋開連理描新樣 

酒飲交杯醉太平

Hoa khai liên ý miêu tân dạng.

Tửu ẩm giao bôi tuý thái bình.

Liền cành hoa nở vẻ thanh tân.

Trao chén rượu mời say khang thái.


434.- 

笙吹夜月無雙韻 

鳳占于山第一峰

Sinh suy dạ nguyệt vô song vận.

Phượng chiếm Vu Sơn đệ nhất phong.

Tiêu thổi đêm trăng không tiếng hoạ.

Phượng đậu Vu Sơn đỉnh núi cao.

 
435.-

留菊好裝金屋夜 

望梅先占玉堂春

Lưu cúc hảo trang kim ốc dạ.

Vọng mai tiên chiếm ngọc đường xuân.

Nhà vàng mặc rất đẹp đêm hương cúc.

Đài ngọc đầu xuân sớm ngắm mai.

436.- 

雲棲欲上攀丹桂 

月殿先登晤素娥

Vân thê dục thượng phan đan quế.

Nguyệt điện tiên đăng ngộ Tố Nga.

Thang mây những muốn vin đan quế.

Điện nguyệt vừa lên gặp tố nga.


 437.-

永結百年諧靜好 

宏開五世慶琪昌

Vĩnh kết bách niên hài tĩnh hảo.

Hoằng khai ngũ thế khánh kỳ xương.

Trăm năm kết mối duyên hài rất đẹp.

Năm đời rộng mở chúc vinh xương.
438.-
 

鸞鳳和明琴瑟樂熊羆葉夢子孫多 

Loan phượng hoà minh cầm sắt lạc.

Hùng bi diệp mộng tử tôn đa.

Phượng loan cùng hót vui cầm sắt.

Hùng bi mộng lá đông cháu con.


439.- 

花堂日暖朝鳴鳳 

繡閣風清夜夢熊

Hoa đường nhật noãn triêu minh phượng.

Tú các phong thanh dạ mộng hùng.

Nhà hoa ngày ấm phượng sớm hót.

Gác xinh gió mát hùng đêm mơ.


440.- 

吐鳳雄才成博議 

畫娥彩筆點新詩

Thổ phượng hùng tài thành bác nghị.

Hoạ nga thái bút điểm tân thi.

Tài hùng nhả phượng thành bác nghị.

Bút hay vẽ rất đẹp điểm tân thi.

 441.-

芙蓉帳裡香風度 

翡翠簾前皓月來

Phù dung trướng lý hương phong độ.

Phỉ thuý liêm tiền hạo nguyệt lai.

Phù dung trong trướng hương phong độ.

Ngọc biếc trước rèm bóng trăng về.


442.- 

瑞藹崋堂欣鳳舞 

香笙繡閣葉況飛

Thụy ái hoa đường hân phượng vũ.

Hương sinh tú các diệp hùng phi.

Mừng phượng múa nhà hoa mây phủ.

Lá hùng bay gác rất đẹp toả hương.

 

443.-

宜男草發連科綠 

多子花開及第紅

Nghi nam thảo phát liên khoa lục.

Đa tử hoa khai cập đệ hồng.

Nên trai thịnh phát liền khoa bảng.

Lắm con hoa nở nối ngôi cao.


444.- 

鴛鴦對舞輸迴月 

鸞鳳偕鳴葉納春

Uyên ương đối vũ thâu hồi nguyệt.

Loan phượng giai minh diệp nạp xuân.

Uyên ương múa cặp thu vầng nguyệt.

Loan phượng cùng kêu đón gió xuân.

 

445.-

雙玉初諧琴瑟調 

五花新授鳳鸞封

Song ngọc sơ hài cầm sắt điệu.

Ngũ hoa tân thụ phượng loan phong.

Điệu cầm, sắt hài hoà đôi ngọc.

Vây phượng loan trao mới năm hoa.446.- 

藍橋步上雲程月 

紅葉詩裁繡閣春

Lam kiều bộ thượng vân trình nguyệt.

Hồng diệp thi tài tú các xuân.

Cầu lam bước nguyệt thẳng đường mây.

Lá đỏ gác xuân đề thơ rất đẹp.


 447.-

已看春雲籠彩鬢

還窺月夜印金蓮

Dĩ khán xuân vân lung thái mấn.

Hoàn khuy nguyệt dạ ấn kim liên.

Đã thấy mây xuân chùm mái tóc.

Còn xem trăng sáng rọi sen vàng.
 

 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH VÀ GIA ĐÌNH: MẠNH KHỎE - PHÚ QUÝ THỌ KHANG NINH

 • Đồ Thờ Hải Mạnh

  số 63 đường 25m Thanh Liệt, Hà Nội

  ĐT: 0913.870.861 , Email : dothohaimanh.vn@gmail.com

  https://dothogiadinh.vn , www.fb.com/dothohanoi

  Quý khách có thể bấm vào các đường dẫn sau đây để xem các bài chuyên san khác có nội dung liên quan:

  Sơ đồ và cách bài trí bàn thờ gia tiên

  Video hướng dẫn cách bài trí bàn thờ gia tiên

  Lập và trang trí bàn thờ Tổ, bàn thờ chi, bàn thờ Vọng, bàn thờ người mới mất, bàn thờ bà cô ông mãnh

  Bàn thờ tổ tiên - nét văn hóa của dân tộc Việt Nam

  Bàn  thờ Phật - Bàn thờ Gia Tiên trong nhà

  Cách sắp xếp bàn thờ như thế nào là đúng

  Cách đặt ảnh thờ

  Tại sao lại Nam Tả - Nữ Hữu

  Giải đáp thắc mắc về bàn thờ gia tiên trong gia đình người Công Giáo

  Cách sắp xếp Tượng thờ Thiên Chúa trong gia đình

  Bàn thờ Thần Tài và Ông Địa

  Thế nào là Hoành Phi

  Chữ trên hoành phi

  Thế nào là Câu Đối

  Câu đối hay, câu đối trên bàn thờ gia tiên

  500 câu đối Hán-Việt (Tập 1) 

 • 500 câu đối Hán-Việt (Tập 2) 

 • 500 câu đối Hán-Việt (Tập 3) 

 • 500 câu đối Hán-Việt (Tập 4a) 

 • 500 câu đối Hán-Việt (Tập 4b) 

 • 500 câu đối Hán-Việt (Tập 5) 

 •  

Đồ gỗ Mỹ nghệ và Cây cảnh Nghệ thuật Hải Minh

Làng nghề 2 Hải Minh MỪNG NOEL 2013

Hải Minh hôm nay

Hải Minh một xã vùng giáo hào sảng tài hoa

Hải Minh đường tới rất đẹp giàu

Kèn đồng Phạm Pháo

Cầu Ngói chợ Lương

Bàn thờ Thiên Chúa

Nội thất Chùa Bái Đính - Ninh Bình

Nội thất Chùa Giàn - Hà Nội

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ủng hộ, hỗ trợ và tham gia phát triển NukeViet

1. Ủng hộ bằng tiền mặt vào Quỹ tài trợ NukeViet Qua tài khoản Paypal: Chuyển khoản ngân hàng trực tiếp: Người đứng tên tài khoản: NGUYEN THE HUNG Số tài khoản: 0031000792053 Loại tài khoản: VND (Việt Nam Đồng) Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải...

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây